Ống bơm keo 55ml, xi lanh bơm keo 55cc

Ống bơm keo 55ml, xi lanh bơm keo 55cc được sủ dụng rộng rãi trong công nghiệp, được ứng dụng trong lĩnh vực bơm keo, tra keo trong sản phẩm.

Tiêu chuẩn nhật: american style